• حداقل جلدهای لوکس100عدد میباشدکارهای پرفروش500عدد به بالا